Bu aydınlatma metni, Sernitas Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (bundan sonra “veri sorumlusu” veya “SERNİTAS” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun hükümleri uyarınca verisi işlenecek gerçek kişilerce aktarımı öngörülen aşağıda belirtilen kişisel veriler, şirketin veri tabanına kaydedilecektir.

 

A-VERİ SORUMLUSUNUN KÜNYESİ

 

 

UNVANI

 

Sernitas Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

MERSİS NO
ADRES Eng Aktaş Plaza
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad.
Engin Sok. No:4 Kat :7 D:16-17
Ataşehir/İstanbul
E-POSTA info@sernitas.com

 

B-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

 TEDARİKÇİ VE İŞ ORTAKLARI

 

Toplanan veriler: Telefon numarası, Adres bilgisi, Kimlik verisi, Ad ve soyadı, Finansal veri, Banka hesap bilgileri.

 

Amaç: Mal ve hizmet satın alımının gerçekleştirilmesi, Hukuki ilişkilerden kaynaklı uyuşmazlıklarda adli ve idari mercilere başvurulması, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Vergi Usul Kanunu, Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde, Gelir İdaresi Başkanlığı, SPK, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca talep edilebilecek bilgilerin elde edilmesi.

 

Hukuki Sebebi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Madde 2. Fıkrası a,ç,e,f bentlerinde belirtilen;

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

sebepleriyle bu bölümdeki kişisel veriler toplanmaktadır.

 

Toplama Yöntemi : Şirket personeline sözlü, yazılı veya elektronik ortamda aktarılması yoluyla, aktarılan verilerin personel tarafından bilgisayar ortamındaki kapalı devre bir yazılıma kaydedilerek, bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

Verilerin Aktarımı : Şirket, elde etmiş olduğu kişisel verileri yargılama ve soruşturma makamları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilir. Yasal mevzuat gereği paylaşılması zorunlu olan veriler dışında şirket elde ettiği kişisel verileri verisi işlenen kişinin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve elde edilen verilerin güvenliğini üst düzey koruma önlemleri ile sağlayacaktır.

 

PERSONEL ÖZLÜK VERİLERİ

 

Toplanan veriler : İşe başvuranların özgeçmiş belgesi, işe alınan personelin özgeçmiş belgesi, kimlik belgesi sureti, vesikalık fotoğrafı, adli sicil kaydı, sağlık raporu, kan grubu, ikametgahı, nüfus kayıt örneği, telefon numarası, ailesiyle ilgili bilgiler, finans bilgileri, eğitim bilgileri.

 

Amaç: İş başvurusunda bulunan kişilerin değerlendirilmesi, iş görüşmesine çağrılması, özlük dosyasının oluşturulması, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat ile belirlenen diğer  yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketin ilgili personelle iş ilişkisini ispat etmesi, olası bir yargı sürecinde iddia ve savunma haklarını etkin şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hukuki Sebebi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Madde 2. Fıkrası a,ç,e,f bentlerinde belirtilen;

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

sebepleriyle bu bölümdeki kişisel veriler toplanmaktadır.

 

Toplama Yöntemi : Şirkete ait e-posta adresine elektronik ortamda özgeçmişlerin iletilmesi, iş görüşmesine gelen kişilerin özgeçmişlerini fiziki olarak şirket yetkililerine veya personeline iletmesi, şirket tarafından hazırlanan iş başvuru formunu doldurması, işe alınan personelin özlük dosyasını tamamlamak üzere sağlık raporunu, adli sicil kaydını, kimlik belgesi suretini fiziki olarak muhasebe departmanına teslim etmesi ve muhasebe departmanının fiziki ortamda özlük dosyası oluşturması suretiyle, bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla bu bölümde sayılan veriler işlenmektedir.

 

Verilerin Aktarımı : Şirket, çalışan personellerinden veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri, ilgili kamu kurumlarına gerekli beyannamelerin sunulması amacıyla hizmet almakta olduğu mali müşavirler, yasal mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Gelir İdaresi Başkanlığı, ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yargılama ve soruşturma makamları ile paylaşabilir. Yasal mevzuat gereği paylaşılması zorunlu olan veriler dışında, şirket elde ettiği kişisel verileri verisi işlenen kişinin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve elde edilen verilerin güvenliğini üst düzey koruma önlemleri ile sağlayacaktır.

 

MÜŞTERİLER

Toplanan veriler : Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, e-posta adresi, Ses, Görüntü, Video, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Yaşadığı İl ve İlçe, Araç Plakası ve Diğer İlgili Bilgiler, Meslek, gerekli görüldüğü takdirde ruhsat bilgileri ve görüntüsü, Sağlık Verisi.

Amaç: Kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge vb. yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; kimlik tespiti ve doğrulama, müşteri kaydı, kaydı silme, tercihlerin yönetimi, müşterilerle iletişimi sağlama, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yönetilmesi, şikayetlerin takibi, müşteri desteği sağlama, yasal uyum sağlama, veri analizi gerçekleştirme, sağlık verilerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde tedavi amaçlı kullanılması, Sağlık Mevzuatı, Trafik Mevzuatı, Vergi Usul Kanunu, Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve sair idari ve adli makamlarca talep edilebilecek bilgilerin sağlanması.

Hukuki Sebebi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Madde 2. Fıkrası a,ç,d,e,f bentlerinde belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

sebepleriyle bu bölümdeki kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplama Yöntemi : Kişisel Verileriniz; bu bölümde belirtilen amaçlarla; müşterilerin verilerini fiziki veya elektronik ortamda veri sorumlusuna iletmesi yoluyla toplanmakta ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Verilerin Aktarımı : Şirket, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri, ilgili kamu kurumlarına gerekli beyannamelerin sunulması amacıyla hizmet almakta olduğu mali müşavirler, yasal mevzuat gereği Gelir İdaresi Başkanlığı, ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları; bankalar, hissedarlar, bağlı ortaklar ve iştirakler, denetçiler, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan ve/veya hizmet verilen, yurt içi/yurt dışı teknik kuruluşlar ile hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yargılama ve soruşturma makamları ile paylaşabilir. Yasal mevzuat gereği ve sunulan hizmetin kalitesinin sağlanmasının aktarımı zorunlu kıldığı veriler dışında, şirket elde ettiği kişisel verileri verisi işlenen kişinin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve elde edilen verilerin güvenliğini üst düzey koruma önlemleri ile sağlayacaktır.

 

C- VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca ;

“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Veri sahibi, kimliğini doğrulayan bir belgeyi içeren ve kullanmak istediği hakkını açıkça ifade eden bir talebi info@sernitas.com adresine göndererek veya yukarıda A bölümünde verilen diğer iletişim kanallarını kullanarak şirkete iletmek suretiyle dilediği zaman haklarını kullanabilir.